7,10,13,16-Docosatetraenylethanolamide

  • 基本信息
  • 物化性质
  • 毒理性
  • 结构与计算化学

7,10,13,16-Docosatetraenylethanolamide 基本信息

中文名称:
7,10,13,16-Docosatetraenylethanolamide 
中文别名:
7,10,13,16-Docosatetraenylethanolamide;
DEA,N-(2-Hydroxyethyl)-7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenamide 
英文名称:
7,10,13,16-Docosatetraenamide,N-(2-hydroxyethyl)-, (7Z,10Z,13Z,16Z)-
英文别名:
DEA,N-(2-Hydroxyethyl)-7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenamide;
7,10,13,16-docosatetraenylethanolamide;
7,10,13,16-Dtea;
DOCOSATETRAENOYL ETHANOLAMIDE;
DOCOSATETRAENYLETHANOLAMIDE 
CAS No.:
150314-35-5
分 子 式:
C24H41NO2
分 子 量:
375.59
精确分子量:
375.31400
PSA:
49.33000
分子结构式:
SDS:
查看

7,10,13,16-Docosatetraenylethanolamide 物化性质

存储条件/存储方法:

 

 

 密闭于阴凉干燥环境中

稳定性相关:

 

遵照规定使用和储存则不会分解。

其它信息:

1.       性状:无可用

2.       密度(g/mL,25/4):无可用

3.       相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用

4.       熔点(ºC):无可用

5.       沸点(ºC,常压):无可用

6.       沸点(ºC,5.2kPa):无可用

7.       折射率:无可用

8.       闪点(ºC):无可用

9.       比旋光度(º):无可用

10.    自燃点或引燃温度(ºC):无可用

11.    蒸气压(kPa,25ºC):无可用

12.    饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用

13.    燃烧热(KJ/mol):无可用

14.    临界温度(ºC):无可用

15.    临界压力(KPa):无可用

16.    油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用

17.    爆炸上限(%,V/V):无可用

18.    爆炸下限(%,V/V):无可用

19.    溶解性:无可用

7,10,13,16-Docosatetraenylethanolamide 毒理性

生态数据:

 

该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。

7,10,13,16-Docosatetraenylethanolamide 分子结构与计算化学数据

分子结构数据

 

1、   摩尔折射率:118.62

2、   摩尔体积(m3/mol):402.5

3、   等张比容(90.2K):985.5

4、   表面张力(dyne/cm):35.9

5、   极化率10-24cm3):47.02

计算化学数据

1、   疏水参数计算参考值(XlogP):2.8

2、   氢键供体数量:0

3、   氢键受体数量:2

4、   可旋转化学键数量:3

5、   拓扑分子极性表面积(TPSA):43.9

6、   重原子数量:20

7、   表面电荷:0

8、   复杂度:394

9、   同位素原子数量:0

10、   确定原子立构中心数量:0

11、   不确定原子立构中心数量:0

12、   确定化学键立构中心数量:0

13、   不确定化学键立构中心数量:0

14、   共价键单元数量:1

推荐供应商更多供应商>>